Dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các yêu cầu gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chỉnh phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:- Phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;- Phù hợp với lĩnh vực đầu tư quy định tại Điều 4 Nghị định này;- Không trùng lặp với các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư;- Có khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư;- Phù hợp với khả năng cân đối phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP;- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.- Nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước phải liên danh với doanh nghiệp khác để đề xuất dự án nhưng phải bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 27 câu hỏi liên quan