Trường hợp 2 có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ đề xuất dự án PPP thì thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp dự án đã có một nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất dự án, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư khác khi dự án có cùng mục tiêu, địa điểm thực hiện và phù hợp với quy hoạch trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư đầu tiên.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan