Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với loại dự án nào do nhà đầu tư đề xuất?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 16 câu hỏi liên quan