Khi có nhu cầu đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu thì doanh nghiệp đăng ký với cơ quan nào?

Trả lời:

Khi có nhu cầu đăng ký kiểm dịch kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu tổ chức/cá nhân đăng ký với Chi cục Thú y vùng, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng trực thuộc Cục Thú y hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh được Cục Thú y ủy quyền.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan