Đề nghị quý cơ quan cho biết hồ sơ đăng ký kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật trên cạn?

Trả lời:

Hồ sơ đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩuđược quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật thú y năm 2016,bao gồm:a) Văn bản đề nghị hướng dẫn kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu của tổ chức, cá nhân;b) Đối với động vật, sản phẩm động vật thuộc đối tượng quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan khác, phải nộp văn bản hoặc giấy phép theo quy định.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan