Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp?

Trả lời:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 11 Chương 3 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:(i) Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.(ii) Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.(iii) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên.(iv) Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).(v) Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan