Thời gian NHNN xem xét cấp Quyết định thay đổi nội dung thông tin doanh nghiệp cho đơn vị được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng là bao lâu?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 14, Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015, NHNN cấp Quyết định thay đổi nội dung thông tin doanh nghiệp cho đơn vị kinh doanh đã được NHNN cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong thời hạn 15 (ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan