Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng gồm những gì?

Trả lời:

Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2017/TT-NHNN ngày 06/6/2017, hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung thông tin doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng bao gồm: (i) Văn bản đề nghị thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; (ii) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan