Điện lực, nhà ở, đất đai
Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc thực hiện quyền sở hữu, sử dụng tài sản là nhà ở, đất đai của cá nhân và cung cấp điện năng
  • Cung cấp điện năng
  • Xây dựng công trình, nhà ở
  • Chuyển mục đích sử dụng
  • Góp vốn, thế chấp
  • Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế
  • Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng