Người thân qua đời
Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến khai tử và việc thực hiện các chính sách, chế độ cho người đã mất, cũng như người thân của họ.