Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi tháng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT gửi hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của tháng trước cho cơ quan BHXH theo Mẫu số C79a-HD, C80a-HD, 19/BHYT, 20/BHYT, 21/BHYT (đồng thời gửi kèm theo dữ liệu điện tử qua mạng Internet);

Bước 2: Đối với cơ quan BHXH

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo quyết toán của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan BHXH thông báo kết quả giám định và số quyết toán chi phí KCB BHYT bao gồm chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Trong 10 ngày kế tiếp, tổ chức ký biên bản quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo mẫu số C82-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC và hoàn thành việc thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 40 Ngày - Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Thực hiện ký biên bản quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại trụ sở cơ quan BHXH hoặc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Trực tuyến 40 Ngày - Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Thực hiện ký biên bản quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại trụ sở cơ quan BHXH hoặc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Dịch vụ bưu chính 40 Ngày - Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Thực hiện ký biên bản quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại trụ sở cơ quan BHXH hoặc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Danh sách người bệnh khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngoại trú đề nghị thanh toán (theo Mẫu số C79a-HD) C79a-HD.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Danh sách người bệnh khám bệnh, chữa bệnh BHYT nội trú đề nghị thanh toán (theo Mẫu số C80a-HD) đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có điều trị nội trú C80a-HD.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT theo Mẫu số 19/BHYT 19.BHYT.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Thống kê thuốc thanh toán BHYT theo Mẫu số 20/BHYT 20.BHYT.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT theo Mẫu số 21/BHYT 21.BHYT.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Yêu cầu, điều kiện thực hiện