Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

- Nhà đầu tư được giao lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, gửi Bộ, ngành;

- Đơn vị được Bộ, ngành giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Bộ, ngành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Thời hạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh gồm: - Đối với dự án quan trọng quốc gia: Không quá 90 ngày; - Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày; - Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Không quá 30 ngày.
 • Lệ phí: o ĐồngXem chi tiết
 • - Trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; bằng văn bản.

  Thành phần hồ sơ

  Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh do nhà đầu tư chuẩn bị...
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  (1) Hồ sơ nhà đầu tư gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bản chính: 0 - Bản sao: 0
  + Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; Bản chính: 0 - Bản sao: 0
  + Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; Bản chính: 0 - Bản sao: 0
  (2) Hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  + Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; Phu luc IV_ TT 09.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Quyết định chủ trương đầu tư dự án (trừ dự án nhóm C); báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan thực hiện

  Thủ tướng Chính phủ

  Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  Bộ trưởng

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Đối với dự án BT, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư phải được lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.