Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh)

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

- Nhà đầu tư được giao lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, gửi UBND cấp tỉnh;

- Đơn vị được UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;

- UBND cấp tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; bằng văn bản.
 • Lệ phí: 0 ĐồngXem chi tiết
 • Thời hạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi gồm:
  - Đối với dự án quan trọng quốc gia: Không quá 90 ngày;
  - Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày;
  - Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Không quá 30 ngày.

  Thành phần hồ sơ

  (2) Hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ quan, tổ...
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  + Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Báo cáo nghiên cứu khả thi; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; Phu luc IV_ TT 09.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Quyết định chủ trương đầu tư dự án (trừ dự án nhóm C); báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi do nhà đầu tư chuẩn bị gồm các thành...
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  (1) Hồ sơ nhà đầu tư gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Báo cáo nghiên cứu khả thi; Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan thực hiện

  Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Đối với dự án BT,quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư phải được lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.