Dịch vụ công mới được tích hợp, cung cấp trong tháng 12/2019

Dịch vụ công dành cho Công dân

1. Đổi Giấy phép lái xe

2. Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

3. Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp

4. Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

5. Đăng ký khai sinh (thực hiện tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh)

6. Liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế (thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh)

Dịch vụ công dành cho Doanh nghiệp

1. Thông báo hoạt động khuyến mại

2. Đăng ký hoạt động khuyến mại

3. Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV)

4. Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

   Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu VJ

   Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu CPTPP

   Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu E

   Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu AK

   Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu D

   Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu S

   Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu EAV

   Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi một chiều mẫu A (cho mặt hàng giày dép xuất khẩu       sang thị trường EU)

   Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu VC

   Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu AI

   Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu VK

   Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu AANZ

   Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu X

   Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu AJ