Danh mục Dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

 

TT

Tên DVC

Lĩnh vực

Cơ quan công khai

Cơ quan thực hiện

Cấp thực hiện

1.

Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Bảo hiểm xã hội tỉnh

Cấp Bộ; Cấp Tỉnh; Cấp Huyện

2.

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

3.

Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

4.

Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

5.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

6.

Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

7.

Cấp lại Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

8.

Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

9.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm xuất, tái nhập; Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

10.

Cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất bảng 2, hóa chất bảng 3

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

11.

Cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất hóa chất bảng 2, hóa chất bảng 3

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

12.

Cấp giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

13.

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện

Dịch vụ thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

14.

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương

Dịch vụ thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

15.

Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

16.

Cấp Giấy phép phân phối rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

17.

Cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất DOC,DOC-PSF

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

18.

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

19.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

20.

Cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất hóa chất DOC,DOC-PSF

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

21.

Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

22.

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện

Điện (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

23.

Cấp Giấy phép hoạt động truyền tải điện, phân phối điện

Điện (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

24.

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động truyền tải điện, phân phối điện

Điện (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

25.

Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

26.

Cấp giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

27.

Thủ tục sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Dịch vụ thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

28.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

29.

cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Dịch vụ thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

30.

Cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

31.

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Dịch vụ thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

32.

Cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

33.

Cấp Giấy phép hoạt động bán buôn điện, bán lẻ điện

Điện (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

34.

Cấp Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

35.

Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Dịch vụ thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

36.

 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán buôn điện, bán lẻ điện

Điện (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

37.

Cấp giấy phép sản xuất hóa chất bảng 2, bảng 3

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

38.

 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

39.

Công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Dịch vụ thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

40.

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

41.

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Hóa chất (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

42.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) giáp lưng

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất; Sở Công Thương - TP Hải Phòng

Cấp Bộ

43.

Cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa

Sở giao dịch hàng hóa (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

44.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu CPTPP

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Sở Công Thương thành phố Hải Phòng

Cấp Bộ

45.

Điện Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương

Điện (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

46.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện

An toàn thực phẩm (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

47.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Sở giao dịch hàng hóa (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

48.

Cấp lại Giấy phép phân phối rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

49.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh sản phẩm thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện

An toàn thực phẩm (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

50.

Cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

51.

Cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

52.

Cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

53.

Cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

54.

Cấp lại Giấy phép dịch vụ nổ mìn

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

55.

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)

Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

56.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)

Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

57.

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)

Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

58.

Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất; Sở Công Thương - TP Hải Phòng

Cấp Bộ

59.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cấp sau

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất; Sở Công Thương - TP Hải Phòng

Cấp Bộ

60.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho ngoại quan, khu phi thuế quan và các khu vực hải quan riêng khác có quan hệ xuất nhập khẩu với nội địa

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất; Sở Công Thương - TP Hải Phòng

Cấp Bộ

61.

Cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Bộ Công thương

Cấp Bộ

62.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Bộ Công thương

Cấp Bộ

63.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cho hàng hóa gửi kho ngoại quan đến các nước thành viên theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất; Sở Công Thương - TP Hải Phòng

Cấp Bộ

64.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

65.

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế

Cấp Bộ

66.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

67.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

68.

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

69.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

70.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

71.

Cấp lại Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Bộ Công thương

Cấp Bộ

72.

Cấp sửa đổi, bố sung Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

73.

Cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

74.

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

75.

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực

Điện (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

76.

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

77.

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

Điện (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

78.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

79.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

80.

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

81.

Cấp giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác đối với hàng hóa thuộc diện xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

82.

Cấp đổi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

83.

Cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

84.

Thủ tục cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

85.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

86.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

87.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

Cấp Bộ

88.

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

Cấp Bộ

89.

Cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

90.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương

An toàn vệ sinh lao động (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

91.

Xuất nhập khẩu Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu AI

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Sở Công Thương - TP Hải Phòng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Cấp Bộ

92.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu E

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Ban Quản Lý khu Kinh tế Hà Giang - Tỉnh Hà Giang; Sở Công Thương - TP Hải Phòng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Cấp Bộ

93.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu AANZ

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Sở Công Thương - TP Hải Phòng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Cấp Bộ

94.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu VJ

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất; Sở Công Thương - TP Hải Phòng

Cấp Bộ

95.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu S

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Sở Công Thương - TP Hải Phòng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Cấp Bộ

96.

Xuất nhập khẩu Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu D

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất; Sở Công Thương - TP Hải Phòng

Cấp Bộ

97.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu VC

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Sở Công Thương - TP Hải Phòng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Cấp Bộ

98.

Cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

99.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu X

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Sở Công Thương - TP Hải Phòng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Cấp Bộ

100.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu AK

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Sở Công Thương - TP Hải Phòng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Cấp Bộ

101.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Khoa học - Công nghệ

Cấp Bộ

102.

Cấp lại giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa

Sở giao dịch hàng hóa (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

103.

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương

Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

104.

Cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

105.

Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

106.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi một chiều mẫu A (cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU)

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Sở Công thương; Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực

Cấp Bộ

107.

Phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài

Điện (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

108.

Cấp điều chỉnh Giấy phép dịch vụ nổ mìn

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

109.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu AJ

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Sở Công Thương - TP Hải Phòng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Cấp Bộ

110.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu VK

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Sở Công Thương - TP Hải Phòng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Cấp Bộ

111.

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương

An toàn vệ sinh lao động (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

112.

Cấp chứng thư xuất khẩu

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

113.

Đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

Dịch vụ thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

114.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương

An toàn vệ sinh lao động (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

115.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu EAV

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Sở Công thương; Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Cấp Bộ

116.

Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

Dịch vụ thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

117.

Cấp chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương

An toàn vệ sinh lao động (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

118.

Cấp phép nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà

Công nghiệp tiêu dùng (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

119.

Đăng ký hoạt động khuyến mại

Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

120.

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài

Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

121.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

122.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện

An toàn thực phẩm (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

123.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện

An toàn thực phẩm (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

124.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

125.

Bổ sung lượng hàng hóa được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

126.

Phê chuẩn Điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa

Sở giao dịch hàng hóa (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

127.

Khai báo nhập khẩu đối với hàng hóa bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

128.

Miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

129.

Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương

An toàn vệ sinh lao động (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

130.

Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại ở nước ngoài

Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

Cấp Bộ

131.

Cấp lại Giấy phép lái tàu

Đường sắt (Bộ Giao thông vận tải)

Bộ Giao thông vận tải

Cục Đường sắt Việt Nam

Cấp Bộ

132.

Đổi giấy phép lái xe

Đường bộ (Bộ Giao thông vận tải)

Bộ Giao thông vận tải

Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải

Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

133.

Cấp giấy phép lái xe quốc tế

Đường bộ (Bộ Giao thông vận tải)

Bộ Giao thông vận tải

Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải

Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

134.

Xác nhận chuyên gia

Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan chủ quản

Cấp Bộ

135.

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cấp Bộ

136.

Thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cấp Bộ

137.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

Khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ - bộ Khoa học và Công nghệ

Cấp Bộ

138.

Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cục Quản lý Lao động ngoài nước

Cấp Bộ

139.

Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN-PTNT

Cấp Bộ

140.

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách

Tin học - Thống kê (Bộ Tài chính)

Bộ Tài chính

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ tài chính; Sở Tài chính

Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

141.

Thủ tục huỷ tờ khai hải quan

Hải quan (Bộ Tài chính)

Bộ Tài chính

Chi cục Hải quan

Cấp Bộ; Cấp Tỉnh; Cấp Huyện

142.

Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan

Hải quan (Bộ Tài chính)

Bộ Tài chính

Chi cục Hải quan

Cấp Bộ; Cấp Tỉnh; Cấp Huyện

143.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam)

Lý lịch tư pháp (Bộ Tư pháp)

Bộ Tư pháp

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

58 tỉnh, thành phố (trừ các tỉnh, thành phố: Thái nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Tây Ninh, , Đồng Tháp)

 

144.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú)

Lý lịch tư pháp (Bộ Tư pháp)

Bộ Tư pháp

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

58 tỉnh, thành phố (trừ các tỉnh, thành phố: Thái nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Tây Ninh, , Đồng Tháp)

 

145.

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam

Lý lịch tư pháp (Bộ Tư pháp)

Bộ Tư pháp

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

58 tỉnh, thành phố (trừ các tỉnh, thành phố: Thái nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Tây Ninh, , Đồng Tháp)

 

146.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng)

Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

Cấp Bộ

147.

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng)

Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

Cấp Bộ

148.

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế)

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Cấp Bộ

149.

Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện

Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ (Điện Lực)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cấp Bộ; Cơ quan khác

150.

Chấm dứt Hợp đồng mua bán điện

Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ (Điện Lực)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cấp Bộ; Cơ quan khác

151.

Gia hạn Hợp đồng mua bán điện

Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ (Điện Lực)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cấp Bộ; Cơ quan khác

152.

Thay đổi thông tin đã đăng ký

Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ (Điện Lực)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cấp Bộ; Cơ quan khác

153.

Thay đổi chủ thể Hợp đồng mua bán điện

Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ (Điện Lực)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cấp Bộ; Cơ quan khác

154.

Thay đổi định mức sử dụng điện

Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ (Điện Lực)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cấp Bộ; Cơ quan khác

155.

Thay đổi mục đích sử dụng điện

Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ (Điện Lực)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cấp Bộ; Cơ quan khác

156.

Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm

Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ (Điện Lực)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cấp Bộ; Cơ quan khác

157.

Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha

Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ (Điện Lực)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cấp Bộ; Cơ quan khác

158.

Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV)

Dịch vụ cung cấp điện mới (Điện Lực)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cơ quan khác

159.

Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp

Dịch vụ cung cấp điện mới (Điện Lực)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cơ quan khác

160.

Nộp tiền phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ

Xử lý vi phạm hành chính

Bộ Công an

TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng, Bình Thuận

Cảnh sát giao thông

161.

Nộp lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy

Thuế

Bộ Tài chính

TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội

Cấp huyện

162.

Nộp thuế cá nhân

Thuế

Bộ Tài chính

Cơ quan Thuế

Cấp huyện

163.

Nộp thuế môn bài

Thuế

Bộ Tài chính

Cơ quan Thuế

Cấp huyện

164.

Nộp thuế doanh nghiệp

Thuế

Bộ Tài chính

Cơ quan Thuế

Cấp bộ; cấp tỉnh; cấp huyện

165.

Đăng ký khai sinh

Hộ tịch

Bộ Tư pháp

45 tỉnh, thành phố (trừ các tỉnh, thành phố: Cao Bằng; Điện Biên; Sơn La; Quảng Trị; Thừa Thiên Huế; Quảng Nam; Khánh Hòa; Ninh Thuận; Gia Lai; Cần Thơ; Sóc Trăng; Bạc Liêu; Cà Mau; Thái nguyên, Bắc Giang Bình Duong, Bến Tre, Đồng Tháp)

Cấp xã

166.

Đăng ký khai tử

Hộ tịch

UBND TP Hà Nội, Đồng Tháp

Hà Nội, Đồng Tháp

Cấp xã

167.

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Hộ tịch

UBND TP Hà Nội, An Giang

Hà Nội, An Giang

Cấp xã

168.

Thông báo hoạt động khuyến mại

Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương)

Bộ Công thương

Sở Công Thương

Cấp tỉnh

169.

Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Hộ tịch

UBND TP Hồ Chí Minh

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Cấp xã

170.

Liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

UBND TP Hồ Chí Minh

Cấp huyện

Cấp huyện