Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; danh mục sản phẩm xuất khẩu

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến Không có thời hạn rõ ràng

Thành phần hồ sơ

1
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bảng danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo mẫu số 01, Phụ lục XII ban hành kèm theo Quyết định QĐ52/2007/QĐ- BTC 1 0
2
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bảng danh mục sản phẩm xuất khẩu theo mẫu số 02, Phụ lục XII ban hành kèm theo Quyết định QĐ52/2007/QĐ- BTC. 1 0
3
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Các chứng từ khác khi cơ quan HQ có yêu cầu. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi cục Hải quan
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan