Thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất là bao lâu?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, thời hạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi:- Đối với dự án quan trọng quốc gia: Không quá 90 ngày;- Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày;- Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Không quá 30 ngày.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 13 câu hỏi liên quan