Đối với dự án BT do nhà đầu tư đề xuất, nhà đầu tư có phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án khác không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, nhà đầu tư dự án BT không phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và ký quỹ theo pháp luật về đầu tư để thực hiện Dự án khác.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 28 câu hỏi liên quan