Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất, nhà đầu tư có được đề xuất phần tham gia của Nhà nước trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi không? Nếu có cần điều kiện gì?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất, phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 11 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP chỉ được bố trí khi dự án không áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 28 câu hỏi liên quan